He Got Away

He drop out of college
He got away

He move ‘cross country
He got away

He wrote computer code
He got away

He start Microsot
He got away

He got billions dollars
He got away

He left Microsoft
He got away

He still got billions dollars
He got away